Choď na obsah Choď na menu
 


Zriaďovateľ: Obec Michalová

Riaditeľka MŠ: Mgr. Daša Adameková

Vedúca  ZŠS: Ivana Veverková

 

O vaše deti sa s láskou starajú:

1.     Trieda:  3 – 6 ročné deti -  Zuzana Vojtková, Beáta Veverková

2.    Trieda:  3 – 6 ročné deti -Mgr. Daša Adameková,  Dominika Kováčiková

3.    Trieda: 2,5 - 3 ročné deti - Terézia Veverková

 

Prevádzka materskej školy:

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od:06,30 hod. do 16,00 hod.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov spravidla jeden mesiac.

Poplatky za MŠ:          

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 10 € mesačne /okrem detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie/na číslo účtu  SK68 5600 0000 0020 0162 5001 do 20. v mesiaci za nasledujúci mesiac.

Sponzorský príspevok do Rodičovského združenia: 40 euro ročne alebo polročne po 20 euro v hotovosti.

Stravné v závislosti od počtu odobratých jedál na číslo účtu SK80 5600 0000 00200162 4009 do 20. v mesiaci za nasledujúci mesiac. Sumy za stravné sú uvedené v príspevku Stravovanie

 

 

Usporiadanie denných činností

6.30 -11.45 schádzanie sa detí , hry a  činnosti podľa výberu detí  plánovanie/navrhovanie aktivít; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; vzdelávacie aktivity, osobná hygiena;  ranný kruh / rozhovory/, diskusie, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku

9.00 -9.30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu , desiata 

11.30 – 12.30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu , obed             

12.30 – 14.30 odpočinok - jeho dĺžka je závislá od  veku a potrieb detí - od 30 minút po 2 hodiny

14.30 – 14.45 - činnosti zabezpečujúce životosprávu , olovrant              

hry a  činnosti do postupného odchodu detí domov podľa záujmu detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; vzdelávacie aktivity, krúžková činnosť,  podľa počasia v jarných a letných mesiacoch pobyt vonku

16,00 – ukončenie prevádzky